ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:
– χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής
– εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών
– εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές – επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
– καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του
– κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
– παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα
– ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών
– απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
 • έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

 • μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 • τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 • τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
 • τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)
 • τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 • ηλεκτροτενίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

 

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί: 

 • στους οργανισμούς ΔΕΚΟ
 • σε Δημόσιες υπηρεσίες
 • σε συνεργεία επισκεύής αυτοκινήτων – οχημάτων
 • σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
 • σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
 • σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Εργαστήριο Οχημάτων